home ProffesionalPersonalLinksContact

 

CV | Книги | Научни публикации | Участия в конгреси | Снимки

Публикации | Публикации в популярни вестници и списания, интервюта и предавания | Разни ccc

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

1. Сираков, М. - Клинична антропометрия при хиперменструалния тип нарушения на менструалния цикъл в пубертетно-юношеската възраст.  ІІІ Конгрес на ТНТМ, 13 - 14.ХІІ.1980, София, Сборник материали, 91 - 96

2. Съева, Г., В. Балова, М. Сираков.- Радиоимунологични изследвания при момичета с отклонения в менструалната функция през пубертетно-юношеската възраст. Акушерство и  гинекология, ХІХ, 1980, 5/6, 548 - 553

3. Сираков, М.- Някои особености на менструалната функция в пубертетно-юношеската възраст. Проблеми на акушерствотои гинекологията, ІХ, 1981, 83-87

4. Сираков, М.- Клинични, антропометрични и хормонални изследвания при някои нарушения на менструалния цикъл в пубертетно-юношеската възраст. Дисертация, София, 1981 г.

5. Sirakov, M. - Klinische Anthropometrie bei Stoerungen des menstruellen Zyklus in der Pubertaet und im Jugendalter. MILUPA Wissensch. Information, Jahrgang 8, Heft 1, 1982, 445 - 450

6. Сираков, М.- Клинична антропометрия при нарушение на менструалната функция в пубертетно-юношеската възраст. Акушерство и гинекология, ХХІІ, 1983, 1, 35 - 40

7. Костадинова, И., Н. Милев, Н. Търколев, М. Сираков.- Серумно ниво на феритина при нормална бременност, Проблеми на рентгенологията и радиобиологията. ІV, 1983, 104 - 108

8. Сираков, М., И. Костадинова, А. Струканска, Н. Търколев.- Серумно ниво на феритина при нормална бременност и при жени със заплашващ аборт и преждевременно раждане. Акушерство и гинекология, ХХІІІ, 1984, 1, 10 -13

9. Новачков, Л., М. Сираков.- Бременност и раждане при жена със синдрома на Херлин-Вернер-Вундерлих. Акушерство и гинекология, ХХV, 1986, 1, 91-94

10. Сираков, М.- Някои аспекти на поликистозната болест на яйчниците в пубертетно-юношеската възраст. Акушерство и гинекология, ХХV, 1986, 2, 76-80

11. Sirakov, M., A. Slavova. - Chronischer Stress und Grad der inneren Unruhe bei Maedchen mit Stoerungen des menstruellen Zyklus. Kongress u. Tagungsberichte d. Martin-Luther-Universitaet, Halle-Wittenberg, 1987, 197 - 200

12. Сираков, М., М. Савова.- Съвременното състояние на детско-юношеската гинекология у нас. Медицински работник, ХХХVІІ, 4/88, 27-30

13. Миланов, С., И. Костадинова, Р. Ушева, Л. Попова, О. Копаранова, М. Сираков. - Проучване върху ефективността на българските препарати "Фумафер 1" и "Фумафер 2" при болни с желязодефицитна анемия. Пробл. на нукл. мед., радиобиол. и радиационна хигиена, Х, 1989, 3 - 8

14. Сираков, М., А. Славова.- Хроничен стрес и степен на тревожност при момичета с нарушения на менструалния цикъл. Акушерство и гинекология, ХХVІІІ, 1989, 2, 51 - 54

15. Сираков, М., Л. Велтова.- Вагиноскопията - съвременен метод в детско-юношеската гинекология. Акушерство и гинекология, ХХVІІІ, 1989, 67 - 69

16. Sirakov, M. - Sexualaktivitaet, Abtreibungen und Kontrazeption unter den Jugendlichen. Archives of Gynecology and Obstetrics, Vol. 245, No 1-4, 1989, 1008-1009

17. Сираков, М. - 47-ми конгрес на Германското дружество по акушерство и гинекология, ФРГ, Мюнхен, 6 - 10.ІХ.1988, Акушерство и гинекология, ХХVІІІ, 1989, 5, 80 - 84

18. Налбански, Б., М. Сираков, Л. Велтова, И. Карагьозов.- Към синдрома на Херлин-Вернер-Вундерлих с принос на два случая. Акушерство и гинекология, ХХІХ, 19901 31 47 - 51

19. Сираков, М. - Сексуална активност, контрацепция и нежелана бременност в пубертетно-юношеската възраст. Акушерство и гинекология, ХХІХХ, 1990, 5, 36 - 40

20. Велтова, Л. М. Сираков, Н. Василев, Д. Мишев, Н. Доганов.- Гроздовиден сарком с принос от четири случая. Акушерство и гинекология, ХХХ, 1991, 2, 34 - 37

21. Дуковски, А., М. Сираков, Л. Велтова.- Възможности на ултразвуковата диагностика в детската и юношеската гинекология. VІІ Национален конгрес по акушерство и гинекология, Китен, 5 - 8 октомври 1994 г., Сборник научни материали, 28 - 29

22. Сираков, М., Л. Велтова.- Психологични аспекти на първия гинекологичен преглед. VІІ Национален конгрес по акушерство и гинекология, Китен, 5 - 8 октомври 1994 г. Сборник материали, 29 - 31

23. Сираков, М., Ю. Пасков, А. Славова.- Психосоматика на сексуалната злоупотреба в детството и пубертетно-юношеския период. VІІ Национален конгрес по акушерство и гинекология, Китен, 5 - 8 октомври 1994 г. Сборник материали, 51 - 53

24. Коларов, Г., М. Сираков, Б. Налбански.- Синдром на тестикуларната феминизация. Акушерство и гинекология, ХХХІV, 1995, 3, 58 - 60

25. Sirakov, M., G. Kolarov, L. Veltova, B. Nalbanski. - Diagnosis / treatment of testicular feminisation syndrome. Mol. Andrology, vol. 8, 1996, 55-58

26. Коларов, Г., М. Сираков, И. Бърдарова, В. Жекова, И. Борисов. Пременструален синдром при подрастващи. Акушерсктво и гинекология, ХХХV, 4, 1996, 10 - 11

27. Сираков, М., В. Златков, Ю. Пасков.- Сексуална активност, контрацепция и аборти сред тийнейджърите в България. Акушерство и гинекология, ХХХV, 4, 1996, 12 - 14 

28. Коларов, Г., М. Сираков, И. Бърдарова, В. Жекова, И. Борисов.- Етиология и патогенеза на пременструалния синдром. Акушерство и гинекология, ХХХVІ, 1, 1997, 24 - 27

29. Сираков, М., Г. Коларов, Т. Чернев.- Приложение на препарата Cilest в практиката на Българската асоциация по семейно планиране. Акушерство и гинекология, ХХХVІ, 1, 1997, 35 - 37 >

30. Коларов, Г., М. Сираков, Л. Велтова, Б. Налбански.- Към синдрома на тестикуларната феминизация, с принос от 9 случая. Акушерство и гинекология, ХХХVІ, 1, 1997, 22 - 24 

31. Сираков, М., Л. Велтова.- Към въпроса за лечението на Synechia labiorum minorum. Акушерство и  гинекология, ХХХVІ, 2, 1997, 25 - 27 

32. Сираков, М., VІІ Европейски конгрес по детско-юношеска гинекология, Виена, 12 - 15 март 1998 г. Акушерство и гинекология, ХХХVІ, 3, 1997, 59 - 61 

33. Пъневска, М., Б. Налбански, М. Сираков, С. Георгиев. - Диагностична лапароскопия при жени със стерилитет. Хирургия, 3. 1997, 35 - 36

34. Иванов, Ст., М. Сираков, Г. Стаменов. - Multiload - модерната вътрематочна спирала. Акушерство и гинекология, XXXVII, № 1, 1998, 23 - 25

35. Чернев, Т., Ст. Иванов, М. Сираков.- Съвременна монофазна хормонална контрацепция. Акушерство и гинекология, ХХХVІІ, 2, 1998, 9 - 11

36. Сираков, М. - Някои съвременни аспекти на хирзутизма. Акушерство и гинекология, ХХVІІ, 2, 1998, 49 - 52

37. Коларов, Г., Б. Налбански, З. Каменов, М. Протич, М. Орбецова, М. Сираков. -  Нискодозирани естрогени в лечението на климактеричния синдром. Акушерство и гинекология, XXXVII, № 4, 1998, 2 - 4

38. Райчева, С., К. Майнхард, Хр. Мавров, М. Сираков, - Дисгермином в гонадобластом - клиникоморфологична интерпретация на два случая у пациентки с гонадна дисгенезия. Акушерство и гинекология, XXXVII, № 4, 1998, 53 - 54

39. Сираков, М., Т. Чернев.- Един малко позабравен метод - прекъсването на бременност по Карман. Сборник научни материали от VIII Национален конгрес по акушерство и гинекология с международно участие, Варна, 27 - 30.IX.1998 г., 32 - 36

40. Сираков, М., Б. Славчев,  Налбански.- Два редки случая на Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome. Сборник научни материали от VIII Национален конгрес по акушерство и гинекология с международно участие, Варна, 27 - 30.IX.1998 г., 43 - 50

41. Сираков, М. - Хормонозаместителна терапия при Metropathia haemorrhagica juvenilis. Сборник научни материали от VIII Национален конгрес по акушерство и гинекология с международно участие, Варна, 27 - 30.IX.1998 г., 140 - 145

42. Сираков, М. - Засилено извънполово окосмяване в пубертетно-юношеската възраст. Глава в сборника: "Съвременни проблеми на акушеството и гинекологията." Под редакцията на проф. Б. Стамболов, София, изд. Фокус", 1999, 239 - 248

43. Коларов, Г., Б. Налбански, М. Орбецова, З. Каменов, М. Сираков, Е. Филипов - Приложение на препарата Anteovin при неправилни маточни кръвотечения и PCOS. Акушерство и гинекология. 38, 1999, 3, 32-35.

44. Сираков, М., Л. Дамянов, М. Цанкова,  Д. Драганова. Дисменорея в пубертетно-юношеската възраст. Акушерство и гинекология, Suppl. 1, 39, 2000, 9-10

45. Сираков, М. Новият нискодозиран контрацептив Logest - първи впечатления. Акушерство и гинекология, Suppl. 1, 39, 2000, 19-20

46. Сираков, М. Кръвотечения от гениталиите през детската възраст. Акушерство и гинекология, Suppl. 3, 40, 2000, 3-5

47. Коларов, Г., Т. Чернев, М. Сираков, А. Николов - Съвременни акценти на
контрацепцията при подрастващи.
Акушерство и гинекология. Suppl. 3, 40, 2000, 5-8.

48. Иванов, Ст., М. Сираков. Семейното планиране - решаващ фактор върху здравето и репродуктивните възможности на подрастващите.
Акушерство и гинекология, Suppl. 3, 40, 2000, 8-11

49. Сираков, М. Новият нискодозиран контрацептив Logest - една година опит. Акушерство и гинекология, Suppl. 3, 40, 2000, 15-17

50. Сираков, М. Акушерство и гинекология.
Глава в сборника: "Фамилна медицина. Най-съвременното практично ръководство за личния лекар". Също и редактор в изданието.
Изд. "Елдо", София,  2000, 816 - 879

51. Сираков, М., Е. Шопова, Ст. Иванов, Д. Стоянова. Съвремено лечение на вагиналната микоза в пубертетно-юношеската възраст.
Акушерство и гинекология, 41, 1, 2001, 9-12

52. Сираков, М., Г. Коларов. Локална контрацепция с Patentex Oval. Акушерство и гинекология, Suppl. 41, 4, 2001, 23-25

53. Сираков, М. Vioxx - нов свят без болка.
Акушерство и гинекология, Suppl. 5, 40, 2001, 21-22

54. Сираков, М. Съвременно лечение с естествен микронизиран прогестерон - Utrogestan при менструални нарушения.
Акушерство и гинекология, Supl. 5, 40, 2001, 22-24

55. Сираков, М. Спешни състояния в акушерството.
Глава в сборника: "Спешни състояния в практиката на фамилния лекар."  Също и редактор в изданието. Изд. "Елдо", София, 2001

56. Сираков, М. Някои аспекти на гинекологията на децата и подрастващите.  Глава в сборника: "Модерна клинична медицина". Също и редактор в изданието. Изд. "Елдо", София, 2002, 216 - 230.

57. Сираков, М. Някои аспекти на хирзутизма и поликистозната болест на яйчниците.
Глава в сборника: "Модерна клинична медицина", Също и редактор в изданието. Изд. "Елдо", София, 2002, 230 - 250.

58. Майнхард, К., С. Райчева, М. Сираков. Мюлеров папилом на влагалището у
2 годишно момиче - описание на случай.
Акушерство и гинекология, 41, 4, 2002, 48 - 49

59. Сираков, М. Vioxx - нови перспективи в лечението на дисменореята.  Акушерство и гинекология, 2002, (под печат)

60. Сираков, М. Поговори с нас. Монография. София, 2002

61. Sirakov, M. A "xenoosztrogenek" es a jovo generaziojara varo veszely. Magyar Noorvosok Lapja, 66, 4, Julius 2003, 253 - 258

62. Коларов, Г., Т. Чернев, А. Димитров, З. Каменов, М. Сираков, А. Николов. Спешна контрацепция при тийнейджъри с левоноргестрел - ефективност, поносимост, информираност. Акушерство и гинекология, 43, 1, 2004, 26 - 30

63. Сираков, М. Ксеноестрогените - заплаха за бъдещите поколения ? Акушерство и гинекология, 43, 4, 2004, 39 - 46

64. Sirakov, M., T. Chernev. Sexual Education, the Initiation of Sex, Contraception Use and Induced Abortions Among Adolescents, After 12 years of Democratic Changes in Bulgaria. Contracept. & Reproductive Health Care, (in print)

65. Sirakov, M.  Hormonal Replacement Therapy in Metropathia Haemorrhagica Juvenilis. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. (in print)

66. Sirakov, M., B. Slavchev. Two Cases of the Relatively Rare Herlyn-Werner- Wunderlich Syndrome. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. (in print)

67. Sirakov M. Psychological Aspects of the First Gynecological Investigation.
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. (in print)

68. Sirakov, M. Our Experience in the Treatment of Synechia Labiorum Minorum. 
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. (in print)